mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

REKRUTACJA 2022/2023 SPMS

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KATOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).

4. Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.

§ 1

Informacje ogólne

1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości przez poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów i klas kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;

2) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;

3) weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów kryteriów;

4) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

6) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

4. W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach planowane jest utworzenie klas IV o specjalnościach:

1) piłka nożna dziewcząt i chłopców.

2) gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców.

§ 2

Warunki i kryteria przyjęć

1. O przyjęcie do oddziałów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach mogą ubiegać się absolwenci klas trzecich, którzy posiadają:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych (jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej).

2) podanie rodziców / prawnych opiekunów do uczęszczania kandydata do szkoły.

3) zaliczoną próbę sprawności fizycznej.

2. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje sportowe. W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki edukacyjne.

3. O przyjęciu do szkoły podstawowej decydują następujące kryteria:

1) wyniki próby sprawności fizycznej, a w dalszym postępowaniu,

2) szczególne osiągnięcia, wymienione na świadectwie promocyjnym.

4. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zawierają numery przydzielone poszczególnym kandydatom podczas rejestracji do testów sprawnościowych.

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.

7. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych,

2) z wyższą oceną zachowania.

8. Do klas o specjalności piłki nożnej zostanie przyjętych maksymalnie 4 bramkarzy wg rankingu ich punktów.

9. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§ 3

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do klasy czwartej

1. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym do klas IV maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300, w tym:

1) 300 punktów za próby sprawności fizycznej.

§ 4

Terminy rekrutacji i dokumenty

1. Zgłoszenie kandydata na testy sprawnościowe dokonywane jest drogą mejlową na adres rekrutacjaspms@gmail.com , kompletne dokumenty rekrutacyjne należy składać podczas testów sprawności fizycznej.

2. Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:

1) podanie, które jest do pobrania tutaj Podanie_szkoła podstawowa_2022

2) oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna na udział w testach sprawności fizycznej, które jest do pobrania tutaj  oswiadczenie_testy_zgoda_SPMS_2022

3) ważne w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie lekarskie.

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

3. Składanie wyżej wymienionych dokumentów podczas próby sprawnościowej.

4. Termin testów sprawnościowych:

1) PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW – 9 kwietnia 2022 r. godzina 14.00, boiska ośrodka sportowego MOSIR Kolejarz Katowice przy ulicy Alfreda 1.

2) GIMNASTYKA SPORTOWA DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW –– 22 kwietnia 2022 r. godzina 17.00, sala gimnastyczna ośrodka Basen Brynów przy ulicy Kościuszki 104.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

5. Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną do 14 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej.

6. Uzupełnienie wniosku przyjęcia do szkoły podstawowej o świadectwo promocyjne oraz orzeczenie lekarskie, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – od 24 czerwca do 01 lipca 2022 r.

7. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy numerów kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 21 lipca 2022 r.

8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci poniższych dokumentów do 29 lipca 2022 r. :

1) oryginał świadectwa promocyjnego;

2) karta zdrowia ucznia;

3) 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie).

9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (publikacja numerów przydzielonych podczas testów sprawnościowych) do szkoły podstawowej w dniu 02 sierpnia 2022 r.

10. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2022 r.

§ 5

Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Regulamin rekrutacji zatwierdzono dnia: 25 lutego 2022 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KATOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).

4. Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.

§ 1

Informacje ogólne

1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości przez poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów i klas kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;

2) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;

3) weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów kryteriów;

4) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych

do szkoły.

6) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

4. W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach planowane jest utworzenie klasy pierwszej o specjalnościach:

1) gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców.

2) piłki nożnej z elementami koszykówki i siatkówki.

§ 2

Warunki i kryteria przyjęć

1. W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku szkolnego w klasie I rozpoczynają dzieci 7- letnie urodzone w 2015 roku.

2. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może również rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej oraz posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3. O przyjęcie do oddziałów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach o specjalnościach: piłka nożna dziewcząt i chłopców z elementami koszykówki i siatkówki, gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców, mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych (jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej).

2) podanie rodziców / prawnych opiekunów do uczęszczania kandydata do szkoły oraz

3) zaliczoną próbę sprawności fizycznej.

4. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje sportowe.

5. O przyjęciu do szkoły podstawowej decydują następujące kryteria:

1) wyniki próby sprawności fizycznej.

6. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zawierają numery przydzielone poszczególnym kandydatom podczas rejestracji do testów sprawnościowych.

7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.

8. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych.

9. Do klas o specjalności piłki nożnej zostanie przyjętych maksymalnie 4 bramkarzy wg rankingu ich punktów.

10. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§ 3

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do klasy pierwszej

1. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym do klasy I maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300, w tym:

1) 300 punktów za próby sprawności fizycznej.

§ 4

Terminy rekrutacji i dokumenty

1. Zgłoszenie kandydata na testy sprawnościowe dokonywane jest drogą mejlową na adres rekrutacjaspms@gmail.com , kompletne dokumenty rekrutacyjne należy składać podczas testów sprawności fizycznej.

2. Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:

1) podanie, które jest do pobrania tutaj Podanie_szkoła podstawowa_2022

2) oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna na udział w testach sprawności fizycznej, które jest do pobrania

tutaj  oswiadczenie_testy_zgoda_SPMS_2022

3) oświadczenie woli rodzica, które jest do pobrania
tutaj oswiadczenie-woli-rodzica_przyjecie-do-klasy-I-SPMS-w-Katowicach

4) ważne w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

4) 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie).

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

3. Składanie wyżej wymienionych dokumentów odbywa się podczas próby sprawnościowej.

4. Termin testów sprawnościowych:

1) PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW z elementami koszykówki i siatkówki – 25 kwietnia 2022 r. godzina 17.00, boiska ośrodka sportowego MOSIR Hetman Katowice przy ulicy Siwka 2.

2) GIMNASTYKA SPORTOWA DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW –– 22 kwietnia 2022 r. godzina 17.00, sala gimnastyczna ośrodka Basen Brynów przy ulicy Kościuszki 104.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

5. Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną do 14 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej.

6. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy numerów kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 20 maja 2022 r.

8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia od 20 do 31 maja 2022 r.

9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (publikacja numerów przydzielonych podczas testów sprawnościowych) do klasy I szkoły podstawowej w dniu 30 czerwca 2022 r.

10. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2022 r.

§ 5

Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Regulamin rekrutacji zatwierdzono dnia: 25 lutego 2022 r.

Ostatnie aktualności

Szkolne zestawy podręczników dla klas LO

Informujemy, że w zakładce „Dla Ucznia” – Podręczniki LO, zostały […]