mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

REKRUTACJA SP

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KATOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).
4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.(DZ.U z 2017r., poz. 610).

§ 1
Informacje ogólne

1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości przez poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów i klas kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:
1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;
2) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;
3) weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów kryteriów;
4) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;
5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
6) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

4. W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach planowane jest utworzenie klas: czwartej i siódmej o specjalnościach:
1) piłka nożna dziewcząt i chłopców.

§ 2
Warunki i kryteria przyjęć

1. O przyjęcie do oddziałów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach o specjalnościach: piłka nożna dziewcząt i chłopców mogą ubiegać się absolwenci klas III i VI szkoły podstawowej, którzy posiadają:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;

2) podanie rodziców/ prawnych opiekunów do uczęszczania kandydata do szkoły oraz

3) zaliczą próbę sprawności fizycznej.

2. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje sportowe. W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki edukacyjne.

3. O przyjęciu do szkoły podstawowej decydują następujące kryteria:
1) wyniki próby sprawności fizycznej, a w dalszym postępowaniu
2) wyniki uzyskane z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie promocyjnym z :języka polskiego, matematyki, języka obcego i przyrody/ biologii (w przypadku klasy VII).
3) szczególne osiągnięcia, wymienione na świadectwie promocyjnym.

4. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zawierają numery przydzielone poszczególnym kandydatom podczas rejestracji do testów sprawnościowych.

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.

7. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych,
2) z wyższą oceną zachowania.

8. Do klas o specjalności piłki nożnej zostanie przyjętych maksymalnie 4 bramkarzy wg rankingu ich punktów.

9. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§ 3
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do klasy czwartej

1. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym do klasy IV maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300, w tym:
1) 300 punktów za próby sprawności fizycznej.

§ 4
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do klasy siódmej

1. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400, w tym:
1) 300 punktów za próby sprawności fizycznej.
2) 100 punktów za wyniki uzyskane z części edukacyjnej:
a) maksymalnie 72 punkty za wyniki uzyskane z obowiązujących zajęć edukacyjnych wymienionych w§ 2, ust 3,pkt 2, za oceny wyrażone w stopniu:
– celującym- przyznaje się po 18 punktów,
– bardzo dobrym- przyznaje się po 17 punktów
– dobrym- przyznaje się po 14 punktów
– dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów
– dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty
b) 7 punktów za świadectwo z wyróżnieniem,
c) 3 punkty za wymienione na świadectwie osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
d) maksymalnie 18 punktów za wymienione na świadectwie szczególne osiągnięcia zgodnie z §6 ww. rozporządzenia MEN z zawodów wiedzy, konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych wymienionych w Zarządzeniu Nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;

§ 5
Terminy rekrutacji i dokumenty

1. Zgłoszenie kandydata dokonywane jest drogą mejlową na adres rekrutacjasmssp@gmail.com , dokumenty rekrutacyjne należy składać podczas testów sprawności fizycznej.

2.Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:
1) podanie,
2) oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna na udział w testach sprawności fizycznej,
3) ważne w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie lekarskie.

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

3. Składanie wyżej wymienionych dokumentów podczas próby sprawnościowej.

4. Termin testów sprawnościowych:
1) 18.04.2018R. środa godz. 15.00 BOISKO MOSIR Kolejarz Katowice, ul. Alfreda 1.

5. Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną do 14 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej.

6. Uzupełnienie wniosku przyjęcia do szkoły podstawowej o świadectwo promocyjne oraz orzeczenie lekarskie, potwierdzającym bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – od 22 czerwca do 27 czerwca 2018r.

7. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy numerów kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 29 czerwca 2018 r.

8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci poniższych dokumentów do 04 lipca 2018 r:
1) oryginał świadectwa promocyjnego;
2) karta zdrowia ucznia;
3) 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie).

9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (numery przydzielone podczas testów sprawnościowych) do szkoły podstawowej w dniu 06 lipca 2018 r.

10. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2018 r.

§ 6
Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Regulamin rekrutacji zatwierdzono dnia: 10 lutego 2018r.

Ostatnie aktualności

REKRUTACJA 2019/2020 – PIŁKA NOŻNA klasa 4 SP – Spotkania informacyjne.

Dyrekcja Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach serdecznie zaprasza na spotkanie […]