mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

REKRUTACJA SP

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KATOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).
4. Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.

§ 1
Informacje ogólne.

1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości przez poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów i klas kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:
1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;
2) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;
3) weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów kryteriów;
4) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;
5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.
6) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

4. W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach planowane jest utworzenie klasy czwartej o specjalnościach:
1) piłka nożna dziewcząt i chłopców.

§ 2
Warunki i kryteria przyjęć.

1. O przyjęcie do oddziałów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach o specjalnościach: piłka nożna dziewcząt i chłopców mogą ubiegać się absolwenci klas III szkoły podstawowej, którzy posiadają:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych (jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej).

2) podanie rodziców / prawnych opiekunów do uczęszczania kandydata do szkoły oraz

3) zaliczoną próbę sprawności fizycznej.

2. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje sportowe. W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki edukacyjne.

3. O przyjęciu do szkoły podstawowej decydują następujące kryteria:
1) wyniki próby sprawności fizycznej, a w dalszym postępowaniu,
2) szczególne osiągnięcia, wymienione na świadectwie promocyjnym.

4. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zawierają numery przydzielone poszczególnym kandydatom podczas rejestracji do testów sprawnościowych.

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.

7. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych,
2) z wyższą oceną zachowania.

8. Do klas o specjalności piłki nożnej zostanie przyjętych maksymalnie 4 bramkarzy wg rankingu ich punktów.

9. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§ 3
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji do klasy czwartej

1. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym do klasy IV maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300, w tym:
1) 300 punktów za próby sprawności fizycznej.

§ 4.

Terminy rekrutacji i dokumenty

1. Zgłoszenie kandydata dokonywane jest drogą mejlową na adres rekrutacjaspms@gmail.com , dokumenty rekrutacyjne należy składać podczas testów sprawności fizycznej.

2.Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:
1) podanie, do pobrania tutaj: Podanie_szkoła podstawowa_2019
2) oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna na udział w testach sprawności fizycznej, do pobrania tutaj: Oswiadczenie_testy_zgoda_2019
3) ważne w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie lekarskie.

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

3. Składanie wyżej wymienionych dokumentów podczas próby sprawnościowej.

4. Termin testów sprawnościowych:
1) 17.04.2019 r. środa, godz. 16.30 Ośrodek Sportowy „HETMAN” Katowice, ul. Siwka 6.
5. Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną do 14 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej.

6. Uzupełnienie wniosku przyjęcia do szkoły podstawowej o świadectwo promocyjne oraz orzeczenie lekarskie, potwierdzającym bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.

7. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy numerów kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 16 lipca 2019 r.

8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci poniższych dokumentów do 19 lipca 2019 r:
1) oryginał świadectwa promocyjnego;
2) karta zdrowia ucznia;
3) 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie).

9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (numery przydzielone podczas testów sprawnościowych) do szkoły podstawowej w dniu 19 lipca 2019 r.

10. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

§ 5
Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Regulamin rekrutacji zatwierdzono dnia: 28 lutego 2019 r.

Ostatnie aktualności

SPOTKANIA DLA RODZICÓW UCZNIÓW LOMS

Szanowni Państwo, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/ 2020 dnia […]