mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Rekrutacja 2016

Testy sprawnościowe

Na testy sprawnościowe zabierz ze sobą:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (załącznik nr 5),
 2. ZGODĘ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH na udział syna/córki/podopiecznego/podopiecznej w próbach sprawności fizycznej (załącznik nr 6),
 3. KSIĄŻECZKĘ (KARTĘ ZDROWIA SPORTOWCA) lub ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH kandydata do uczestnictwa w próbie sprawności fizycznej do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach (załącznik nr 7),
 4. PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (załącznik nr 8).

 

Po zakończeniu roku szkolnego dostarcz do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego (ul. Techników 7, parter 8.00-15.00):

 1. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM,
 2. ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO,
 3. TRZY ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE (podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia),
 4. KARTA ZDROWIA UCZNIA
 5. KARTA ZDROWIA SPORTOWCA Z WAŻNYM BADANIEM (dostarcz trenerowi we wrześniu).

 

WAŻNE TERMINY:

Terminy testów sprawnościowych jak wyżej i termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły:

 1. podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – do 2 tygodni od terminów prób sprawnościowych.
 2. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – 24 czerwca do 28 czerwca 2016r.
 3. podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – 15 lipca 2016r.
 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły – od 15 lipca do 21 lipca 2016r.
 5. podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 22 lipca 2016r.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 (Testy sprawnościowe – piłka nożna)

Załącznik nr 2 (Testy sprawnościowe- koszykówka)

Załącznik nr 3 (Testy sprawnościowe – piłka siatkowa)

Załącznik nr 4 (Testy sprawnościowe – piłka ręczna)Harmonogram testów

Piłka nożna

31.05.2016 Obiekt
Spotkanie z zawodnikami, którzy pozytywnie przeszli testy sprawnościowe o godz. 15:30. MOSIR Katowice,
Boisko Kolejarz,
ul. Alfreda 1
40-152 Katowice

 

Koszykówka

 Pierwszy termin Drugi termin Obiekt Spotkanie
z rodzicami
 18.05.2016r.
w godz.
17.00-19.00
 08.06.2016r.
w godz.
17.00-19.00
 AWF Katowice
Nowa Hala Sportowa
ul. Mikołowska 72A
40-065 Katowice
sala dydaktyczna w Nowej Hali,
godz. 17.00-19.00

 

Piłka siatkowa

Pierwszy termin Drugi termin Obiekt
13.05.2016r.
godz. 13.00-16.00
03.06.2016r.
w godz. 13.00-16.00
MOSIR Katowice,
Hala Kolejarz, ul. Alfreda 1
40-152 Katowice

 

Piłka ręczna

Pierwszy termin Drugi termin Obiekt
10.05. 2016r.
godz. 15.00-19.00
14.06.2016r.
godz. 17.00
MOSIR Katowice,
Hala Szopienice,
ul. 11 Listopada 16,
40-387 Katowice


Rejestracja onlineRegulamin

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz.2156).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO. 110.2.4.2016r. z dn. 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.
 4. Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.

 

§ 1
Informacje ogólne

 1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:
  1. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;
  2. weryfikacja złożonych wniosków (podań) , co do spełniania przez kandydatów kryteriów;
  3. ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;
  4. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
 4. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum o profilu:
  1. piłka nożna dziewcząt i chłopców;
  2. piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
  3. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
  4. koszykówka chłopców.
 5. Dopuszcza się tworzenie klas łączonych o różnych specjalnościach. Liczba uczniów
  w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym samym poziomie sportowym (minimum 16 osób), jednak nie powinna przekroczyć 32 osób.
  W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę dopuszcza zwiększenie liczby miejsc do 34.

 

§ 2
Warunki i kryteria przyjęć

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy posiadają:
  1. bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;
  2. zaliczenie prób sprawności fizycznej;
  3. pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do szkoły.
 2. O przyjęciu do liceum decydują:
  1. wyniki próby sprawności fizycznej, a w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym wyniki dydaktyczne;
  2. wyniki uzyskane z części edukacyjnej, na które składają się:
   1. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
   2. liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii.
   3. liczba punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
   4. liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. Kandydaci z oceną naganną z zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Szkolna Komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły. Listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala się wg malejącej liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc do poszczególnych oddziałów oferowanych przez szkołę.
 5. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:
  1. z wyższą liczbą punktów testów sprawnościowych;
  2. z wyższą oceną z zachowania.
 6. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

 

§ 3
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

 1. Maksymalnie uczeń może uzyskać 500 punktów rekrutacyjnych, z czego:
  1. 300 punktów za testy sprawności fizycznej, przyznawane zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszego regulaminu;
  2. 200 punktów za wyniki uzyskane z części edukacyjnej:
   1. 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej. Liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu mnożony przez 0,2:
    1. język polski 100% x 0,2= 20 pkt.;
    2. historia i wiedza o społeczeństwie 100% x 0,2= 20 pkt.;
    3. matematyka 100% x 0,2= 20 pkt.;
    4. przedmioty przyrodnicze: biologia, geografia, fizyka, chemia 100% x 0,2= 20 pkt.;
    5. język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 100% x 0,2= 20 pkt.
   2. 80 punktów za oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum z językapolskiego, matematyki, biologii, chemii, zgodnie z zasadą:
    1. 20 punktów – ocena: celująca;
    2. 16 punktów – ocena: bardzo dobry;
    3. 12 punktów – ocena: dobry;
    4. 8punktów – ocena :dostateczny;
    5. 2 punktów – ocena dopuszczająca.
   3. 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
    1. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt.;
    2. za osiągnięcia zapisane na świadectwie do 13 pkt.,
    3. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2pkt.

 

§ 4
Terminy rekrutacji i dokumenty

 1. Rejestracja on-line dokonywana na stronie internetowej szkoły www.sms.katowice.pl, składanie podań w sekretariacie szkoły.
 2. Terminy testów sprawnościowych dostępne na stronie internetowej.
 3. Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć komisji rekrutacyjnej następujące dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 5),
  2. pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział syna/córki/ podopiecznego/podopiecznej w próbach sprawności fizycznej (załącznik nr 6),
  3. Książeczkę (kartę zdrowia sportowca) lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do uczestnictwa w próbie sprawności fizycznej do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach (załącznik nr 7),
  4. podanie o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 8)
 4. Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 14 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej.
 5. Szczegółowe informacje na temat prób sprawnościowych dostępne na stronie szkoły www.sms.katowice.pl
 6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 15 lipca 2016r.
 8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentacji rekrutacyjnej od 15 lipca do 21 lipca 2016r :
  1. świadectwa ukończenia gimnazjum;
  2. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  3. karty zdrowia ucznia;
  4. orzeczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
  5. 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie).
 9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 22 lipca 2016r.
 10. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2016 r.

 

§ 5
Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Regulaminu rekrutacji wchodzi z dniem: 23 marca 2016r.