mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

REKRUTACJA 2022/2023 LOMS

Regulamin rekrutacji do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz.2198).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).

3. Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. Poz. 610)

§ 1

Informacje ogólne

1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;

2) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;

3) weryfikacja złożonych wniosków (podań), co do spełniania przez kandydatów kryteriów;

4) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

6) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

4. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum o profilu:

1) piłka nożna dziewcząt i chłopców,

2) piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,

3) koszykówka dziewcząt i chłopców,

4) judo dziewcząt i chłopców.

5. Dopuszcza się tworzenie klas łączonych o różnych specjalnościach. Liczba uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym samym poziomie sportowym (minimum 16 osób), jednak nie powinna przekroczyć 32 osób. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę dopuszcza zwiększenie liczby miejsc do 34.

§ 2

Warunki i kryteria przyjęć

1. O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy posiadają:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

2) podanie rodziców (prawnych opiekunów) do uczęszczania kandydata do szkoły oraz

3) zaliczoną próbę sprawności fizycznej.

2. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje sportowe, a w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym wyniki edukacyjne.

3. O przyjęciu do liceum decydują:

1) wyniki próby sprawności fizycznej, a w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym wyniki dydaktyczne;

2) wyniki uzyskane z części edukacyjnej, na które składają się:

a) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty

b) liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i biologii,

c) liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

d) liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zawierają numery przydzielone poszczególnym zawodnikom podczas próby sprawności fizycznej.

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.

7. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych;

2) z wyższą oceną zachowania.

8. Do klas o specjalności piłki nożnej zostanie przyjętych maksymalnie 4 bramkarzy wg rankingu ich punktów.

9. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§ 3

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

1. Maksymalnie uczeń może uzyskać 550 punktów rekrutacyjnych, z czego:

1) 300 punktów za próby sprawności fizycznej.

2) 200 punktów za wyniki uzyskane z części edukacyjnej:

a) 100 punktów rekrutacyjnych wynik egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej.

– wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego 100% x 0,3,5

– wynik przedstawiony w procentach z matematyki 100% x 0,3,5

– wynik przedstawiony w procentach z języka obcego 100% x0, 3

b) 72 punkty za oceny z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i biologii otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

– 18 punktów – ocena: celująca,

– 17 punktów – ocena: bardzo dobry,

– 14 punktów – ocena: dobry,

– 8 punktów – ocena: dostateczny,

– 2 punktów – ocena dopuszczająca,

c) -za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.,

d) maksymalnie 18 punktów za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej- 3 pkt.

3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

4) 50 pkt za powołanie do Kadry Narodowej.

§ 4

Terminy rekrutacji i dokumenty

1. Zgłoszenie na testy sprawnościowe drogą elektroniczną na adres rekrutacja4loms@gmail.com lub telefoniczną 32 2566916, składanie dokumentów podczas testów sprawnościowych.

2. Kandydat składający wniosek o przyjęcie do liceum powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:

1) podanie, które jest do pobrania tutaj  Podanie_liceum_2022

2) oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna do udziału w próbach sprawności fizycznej, które jest do pobrania tutaj oswiadczenie_testy_zgoda_LOMS_2022

3) ważne w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie lekarskie,

4) 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie).

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

3. Składanie dokumentów wymienionych w ust. 2 w dniu testów sprawnościowych.

4. Terminy testów sprawnościowych:

1) PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW:

I termin 06 kwietnia 2022 r. godzina 16.30, boiska ośrodka sportowego MOSIR Kolejarz Katowice przy ulicy Alfreda 1.

II termin 10 maja 2022 r. godzina 16.00, boiska ośrodka sportowego MOSIR Kolejarz Katowice przy ulicy Alfreda 1.
Zmiana II terminu na 17 maja 2022 r. na godzinę 16.00.

2) KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW:

I termin 10 maja 2022 r. godzina 16.00, hala ośrodka sportowego MOSIR Szopienice przy ulicy 11 Listopada 16.

II termin 07 czerwca 2022 r. godzina 16.00, hala ośrodka sportowego MOSIR Szopienice przy ulicy 11 Listopada 16.

3) KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT:

I termin 09 maja 2022 r. godzina 16.00, hala ośrodka sportowego MOSIR Szopienice przy ulicy 11 Listopada 16.

II termin 06 czerwca 2022 r. godzina 16.00, hala ośrodka sportowego MOSIR Szopienice przy ulicy 11 Listopada 16.

4) PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW: 17 maja 2022 r. godzina 16.00, hala ośrodka sportowego MOSIR Szopienice przy ulicy 11 Listopada 16.

5) PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT: 16 maja 2022 r. godzina 16.00, hala ośrodka sportowego MOSIR Szopienice przy ulicy 11 Listopada 16.

6) GIMNASTYKA SPORTOWA: 22 kwietnia 2022 r. godzina 18.30, sala gimnastyczna ośrodka Basen Brynów przy ulicy Kościuszki 104.

7) JUDO: 22 kwietnia 2022 r. godzina 17.30, sala Judo AWF Katowice przy ulicy Raciborskiej 1.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

5. Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 14 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej.

6. Informacje na temat uzupełniających prób sprawności fizycznej, jeżeli takie będą potrzebne, zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.sms.katowice.pl

7. Uzupełnienie wniosku przyjęcia do liceum o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w dniach od 24 czerwca do 15 lipca 2022 r., do godziny 14.00;

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 14 lipca 2022 r.

8. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych) w dniu 20 lipca 2022 r.

9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych) w dniu 02 sierpnia 2022 r.

10. Postępowanie uzupełniające trwa do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 5

Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica

kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem: 25 lutego 2022 r.

Ostatnie aktualności

Szkolne zestawy podręczników dla klas LO

Informujemy, że w zakładce „Dla Ucznia” – Podręczniki LO, zostały […]