mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

CZESNE W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 – INFORMACJE

Czesne w roku szkolnym 2019 / 2020 wynosi 80 zł miesięcznie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego.
Czesne płatne do 10-ego dnia każdego miesiąca pobierane jest za dwanaście miesięcy w roku kalendarzowym (miesiące wrzesień – sierpień).
Umowa o kształcenie dziecka w szkole zawarta pomiędzy rodzicami / opiekunami prawnymi a organem prowadzącym zobowiązuje rodziców / prawnych opiekunów do wnoszenia opłat z tytułu czesnego oraz ewentualnych innych opłat takich jak koszty uczestnictwa dziecka w wycieczkach, spektaklach teatralnych, muzycznych, seansach kinowych, itp.;
Zaległości we wnoszeniu opłat czesnego przekraczające dwa miesiące upoważniają organ prowadzącą do rozwiązania umowy o kształcenie dziecka z końcem roku szkolnego lub w jego trakcie, po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
W szczególnych przypadkach organ prowadzący zastrzega sobie prawo zwolnić danego ucznia z opłat czesnego, na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) wraz z uzasadnieniem, po dołączeniu stosownych dokumentów, potwierdzających trudną sytuację finansową.

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:

Organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego i Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Katowicach
Akademia Sportu Sp. z o.o.
Nr rachunku bankowego: 68 1140 2017 0000 4602 1307 2890

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]